PostHeaderIcon มาตรฐานการบัญชีสาหรับ NPAEs

User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
มาตรฐานการบัญชี - มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้

 

มาตรฐานการบัญชีสาหรับ NPAEs  (กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ)

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๓

เรื่อง คาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการบัญชี สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

http://www.fap.or.th/files/announce/fapannounce/62-2553.pdf

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:30 น.)