findus-fb

ประกาศ

**ปิดปรับปรุงเวบไซต์ งดติว ครั้งที่ 34 ผู้ลงทะเบียนรับรองผล ยังเข้าเรียนได้**

ลงทะเบียนติว ให้ดูตารางติว+โอนเงิน + แจ้งโอนทาง facebook หรือทางอีเมล์ พร้อมชื่อ ที่อยู่จริงค่ะ 

 

เปิดลงทะเบียนติวครั้งที่ 16 การสอบครั้งที่ 33(1/2559)  วิชากฏหมาย1, วิชากฏหมาย2  เริ่มติว วันที่ 6 ก.พ. 59 (เอกสารรออัพเดทก่อนนะคะ)

   ตารางติวและคู่มือลงทะเบียน  ตัวอย่างรายงานการเรียนของผู้ที่สอบผ่าน

baloon1_01ก่อนลงทะเบียนเรียน ต้องมั่นใจว่ามีเวลาเข้าเรียนนะคะ เพราะต้องฝึกปฏิบัติและเนื้อหาไม่น้อยเลย โดยเฉพาะวิชากฏหมาย2 จะเยอะกว่า กฏหมาย1 baloon1_01

ปิดติวและจำหน่ายคู่มือติว วิชากม.1 วันที่ 10-25 พ.ค.54 การติว CPA โดย e-learning ในการสอบครั้งที่ 20(2/2554) วิชากฏหมาย1 (CPALaw1) เปิดติวครั้งที่ 4 มีการเพิ่มเติม สไลด์ และ ไฟล์วีดีโอ [ วิชากฏหมาย2 (CPALaw2) กำลังอัพเดท ถ้าทันจะเปิดติวครั้งนี้จ้า ]

PostHeaderIcon การตีความมาตรฐานการบัญชี

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
มาตรฐานการบัญชี - มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้

 

การตีความ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21

เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี ราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

 

ร่างการตีความ

 

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ การบูรณะ และหนี้สินฯ

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานฯ

ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 

 


 แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:51 น.)